Fortsätt till huvudinnehållet

Great Earth

Great Earth har försett svenskarna med ett brett sorti­ment av kost­till­skott sedan 1988. Företaget har gjort sig kända för kraft­fulla produkter och hög kvalitet. Till­skotten säljs hos såväl stora som små åter­för­säljare, både online och i fysisk butik. Under 2020 etablerade sig före­taget såväl i Finland som online, och under 2022 även i Norge. Panang har hjälpt Great Earth med digital marknads­föring, med allt från en digital affärs­plan till SEO och digital annonsering.

Affärsplan har gett starkare kundrelation

Great Earth är ett anrikt varumärke. I samband med att de gjorde om sin varu­märkes­identi­tet ville de också utveckla sin affärs­modell. De hade ända sedan starten använt sig av enbart åter­för­säljare som enda kanal, men såg för­delar med att kunna äga en större del av kund­resan och kund­relationen. Valet föll på egen e-handel, men många frågor kvarstod. Här kom vi på Panang in med en digital affärsplan.

Utifrån analyser av marknaden, mål­grupper, konkur­renter och kanaler samt SWOT- och PEST-analyser skapade vi en över­gripande digital affärs­plan med förslag på mål och KPI:er. Affärs­planen låg sedan till grund för den strategi som togs fram.

Från att inte ha haft någon digital närvaro har Great Earth gått till att den är en betydande del av deras kanalmix. De kan nu bygga lojali­tet med kunderna på egen plan­halva och få insyn i vad kunderna värderar på ett helt annat sätt.

Strategin var lyckosam: när försälj­ningen i fysiska butiks­kedjor vek under pandemin, gjorde e-handeln att bolaget till och med lyckades öka sin omsätt­ning under 2020 och 2021.

Ett fantastiskt fint samarbete med tydlig och bra kommuni­kation, snabb respons och väldigt enga­gerade med­arbetare som hela tiden arbetar för att maximera vår affär. Bra hjälp med över­gripande strategi, budget och kanal­val, men även på detalj­nivå när det kommer till att leverera digital marknads­föring som går ut till rätt kunder. Samt att värna om varu­märket och vår resa och kunskap.

Elin Hillgren Mattson / E-commerce manager

Ökad försäljning med Google ads och paid social

Panang har hjälpt Great Earth att planera, sätta upp och opti­mera annon­sering på Google. Genom att identi­fiera produkter med bra lön­sam­het och volymer i kanalen fick vi också ner CPA (Cost per acquisition) betyd­ligt jämfört med deras tidigare metod­val. Ads-kontot inne­fattar kampanjer inom Search, Youtube, Display, Shopping och Performance Max.

Vi skapade också kampanjer i sociala medier. Till­sammans med Great Earths e-commerce manager och andra konsulter arbetade vi struktu­rerat med olika kampanjer för att stärka varu­märket och för att driva för­sälj­ning. Där var leveransen både strategisk (budskap, kanalval, budget­allo­kering och årshjul) och operativ (animering av annonser och distri­bution i Metas kanaler).

I bakgrunden jobbade vi också lång­siktigt med sök­motor­optimering i syfte att bygga organisk synlig­het och ta strategiska för­delar. Flera av bolagets produkter rankar idag högt, liksom deras infor­mation kring olika symtom och behov.

Hur kan vi hjälpa dig med digital marknadsföring?