Fortsätt till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Personuppgifter

För oss på Panang Kommunikation är din personliga integritet viktig och vi strävar efter att dina personuppgifter skyddas på bästa sätt. Att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd är självklart vår målsättning. Policyn i detta dokument hjälper dig att förstå vilken information vi på Panang Kommunikation samlar in samt hur den sedan används. Genom att besöka vår webbplats, maila oss fylla i ett formulär på vår webplats samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Panang Kommunikation AB
org. nr. 556876-3923,
Åsgatan 59 791 70 Falun

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Jonas Grenfeldt är dataskyddsombud på Panang Kommunikation AB.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att spara ditt och ditt företags namn, telefonnummer, e-post och meddelande. När du blir kund hos oss kommer vi att behandla och spara information som behövs för att  kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig och för att kunna fakturera.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar och lagrar dina uppgifter främst för att kunna ha kontakt med dig via mail eller telefon. De kan också användas för identifikation, uppföljande marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistiska ändamål.

Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera trafiken på vår webbplats.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit lämpliga teknisk och organisatoriska åtgärder för att skydda din personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge de är relevanta och riktiga men aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning och våra interna rutiner. För fakturering sparar vi uppgifter i form av t.ex. fakturor så länge som bokföringslagen kräver, s.k. berättigat intresse.

Ändra, radera eller granska dina personuppifter

Om du vill ha information om den data vi har sparad gällande dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges ovan. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Panang Kommunikation AB ser till att övriga bolag inom koncernen erhåller tydliga riktlinjer för behandling av Personuppgifter och definierar de ändamål för vilka Panang Kommunikation ska använda Personuppgifter. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att meddela oss. Vi kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Panang Kommunikation AB till adressen ovan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, epostadress (som använts i kommunikation med oss).

Utdrag kommer av säkerhetsskäl inte att skickas per post eller e-post utan tillhandahålls inom 31 dagar på vår besöksadress. Medtag giltig fotolegitimation vid ditt besök.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina personuppgifter genom att kontakta Panang Kommunikation på adressen nedan, varpå Panang Kommunikation kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av de tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Panang Kommunikation inte längre kan tillhandahålla våra tjänster.

Användandet av Google Analytics och Tag Manager

Den här webbplatsen använder Googles tjänster för annonser, analys och uppföljning.

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Panang Kommunikation inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Panang Kommunikation förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om på panang.se eller via e-post (om du angivit det) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Cookies

Panang Kommunikation använder cookies på våra digitala tjänster. Läs mer om vår Cookiepolicy här.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Panang Kommunikations behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, vänligen, kontakta info@panang.se eller skicka ett brev till Panang Kommunikation AB, 59, 791 70 Falun.

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. Det får du kolla upp adressen för själv.