Fortsätt till huvudinnehållet

Narkolepsi­föreningen

Narkolepsiföreningen är en intresse­förening för de som drabbades av narko­lepsi på grund av Pandemrix-vaccina­tionen mot svin­influensa 2009-2010 och deras anhöriga. Föreningens mål är att medlem­marna ska ha samma situa­tion som om skadan inte hade skett.

Panang hjälper Narkolepsi­föreningen med löpande kommuni­kation till medlem­marna, där­till har vi till­sam­mans med föreningen produ­cerat ett magasin som vi är väldigt stolta över.

Engagerande sätt att lyfta föreningens arbete

År 2020 var det tio år sedan Narkolepsi­föreningen Sverige bildades. Detta upp­märk­sam­mades genom ett maga­sin till alla med­lemmar, för att lyfta fören­ingens arbete och vad de hittills har åstad­kommit.

Magasinet tydlig­gjorde fören­ingens syfte sam­tidigt som det inspi­rerade och skapade gemen­skap medlem­marna emellan. I reportagen fick med­lemmar med olika livs­situation berätta om sina erfaren­heter och upplevelser av narkolepsin. Likaså gjordes intervjuer med läkare och juri­diskt ombud.

Magasinet har fått mycket fin feedback från föreningens medlemmar via mail och sociala medier.

Panang har varit med under hela resan från idé och research till färdigt magasin och bi­dragit med framför allt projekt­led­ning och grafisk design. Utseendet vilar på den grafiska profil vi tidi­gare tagit fram för Narkolepsi­föreningen.