Fortsätt till huvudinnehållet

Koncept, idé och design

Det kreativa och visuella har en stark plats även i dagens data­drivna värld. Ofta är det här den stora skillnaden ligger! Ett grafiskt manér med stark igen­känning, en tydlig tonalitet eller en förbaskat bra idé som gör att du sticker ut i bruset.

Så står du ut i bruset

Det kreativa är det som skiljer ditt varu­märke och din kommuni­kation från konkurren­ternas. Vi filmar, fotar, skriver och designar för att skapa rätt tonalitet och visuellt uttryck. Så att du kan skapa relationer med din mål­grupp och framför allt synas i bruset.

Ibland är också vårt uppdrag att komma med nya idéer, infalls­vinklar och inspiration. Våra specia­lister grundar sitt arbete på nära 200 års samman­lagd yrkeslivs­erfarenhet inom kommuni­kation och gedigna utbild­ningar. Vi har stor vana i, och passion för, att ta fram idéer och design som lyfter ditt varumärke.

  • Design och visuellt uttryck
  • Rätt tonalitet för ditt varumärke
  • Kommunikationskoncept och idéarbete
Vill du veta mer? Kontakta Anna Ribjer, Projektledare (anna@panang.se)

Vad vi gör inom koncept, idé och design

Grafisk form och identitet

Vi har formgivit såväl produkter som varu­märkes­identi­teter åt flera väl­kända varu­märken. Utifrån er varu­märkes­identitet skapar vi ett form­språk som lyfter fram era kärn­värden och ert erbjudande. En visuell identitet styrs i hög grad av den grafiska profilen och till­hörande manual. Vi har lång erfaren­het när det gäller att ta fram grafiska profiler och visuella identi­teter, både på ert befintliga material men också från grunden. Själv­klart arbetar vi både med digi­tala och fysiska produkter för att kunna skapa en helhet som håller ihop.

Läs mer om grafiska profiler

Illustrationer

Illustrationer och info­graphics är effektiva verktyg för att kommuni­cera komplexa sam­band och stora data­mängder. De kan också användas som komplement till, eller ersätt­ning för, foto­grafier. Våra illustra­törer arbetar både med privat och offentlig sektor, och illu­strerar för såväl webb som trycksaker.

Logotyper

Logotypen ska vara en bärare av din visuella identitet, den står främst i ledet och är det som kanske starkast för­knippas med ditt varu­märke. Den finns med före­taget under många år framöver, och är inget vi rekom­men­derar att snåla på. En logotyp bör vara ordentligt grundad, genom­arbetad och för­ankrad i din varu­märkes­platt­form. Vi designar logo­typer för allt från nystartade enmans­bolag till börs­noterade kon­cerner, alltid med samma nog­grann­het och kreativa höjd.

Läs mer om logotyper

Copywriting

Det handlar om text som får saker att hända. Rätt ord på rätt ställe kan vara avgörande för konver­tering, eller för rätt upp­levelse av ditt varu­märke. Vi hjälper dig med dina webb­texter, nyhets­brev och annons­copy. Men själv­klart också med tryck­saker eller manus för rörligt och ljud. Hos Panang finns lång erfaren­het av redak­tionella texter, till exempel för kund­tidningar, kata­loger och magasin. Eller sliter du med att skapa press­med­delanden – vi hjälper dig! Har du ett team som skriver mycket själva? Vi hjälper er gärna med att tydlig­göra er tona­litet och skapa rikt­linjer för hur just ert varu­märke ska låta.

Läs mer om copywriting

Trycksaker

Trots digitaliseringen behövs och konsu­meras fort­farande tryckta produkter i hög utsträck­ning. Det kan gälla allt från kuvert och brev­papper till års­redo­vis­ningar, kund­tidningar och utom­hus­skyltar.

Läs mer om trycksaker

Rörligt och film

Video och rörlig bild har kommit att spela en allt större roll inom kommuni­kation de senaste åren. I många lägen är konsu­menter mer benägna att se på film och bild än att läsa. I många fall har också rörlig bild en peda­gogisk roll. Panang produ­cerar enklare filmer för sociala medier, större produk­tioner för till exempel tv-reklam och allt där­emellan. Vi har dess­utom en egen drönare samt inspel­nings­studio för live­sändningar.

Läs mer om film, foto och animation

Foto

Bra bilder är en fram­gångs­faktor i all kommu­nika­tion, oavsett om det är en webb­plats, annons eller års­redo­visning. Vi sam­arbetar med en stor grupp frilans­foto­grafer för att på så sätt alltid kunna spela in rätt typ av kompe­tens givet upp­draget.

UX-design

UX-design handlar om ”user experi­ence”, det vill säga användar­upp­levelsen. Tekniska och kreativa syn­sätt som används för att skapa så bra pro­dukter och publika­tioner som möjligt, såväl online som off­line. Hittar dina besökare rätt? Gör dina kunder det du vill på din webb­plats? Förstår dina använ­dare alla funk­tioner? UX-design ger dig svaren och lös­ning­arna. Här ingår också till viss del kon­ver­terings­opti­mering.

Läs mer om UX och CRO

Podd och radio

Vi har möjligheten att produ­cera podcast i vår inspel­nings­studio på Åsgatan. Här kan vi också erbjuda inspel­ning av till exempel voice over till film. För radio­reklam sam­arbetar vi med en inspel­nings­studio i Borlänge.

Lär dig mer om koncept, idé och design

02 dec

Använder du potentialen i din årsredovisning?

Det finns en stark kommunikativ potential i din årsredovisning, oavsett om du vänder dig till investerare, kreditgivare, kunder,...

Läs mer
Se fler blogginlägg

Fler tjänster

Varumärke och strategi

En tydlig varu­märkes­platt­form är grunden för en effektiv marknads­strategi. Vi säker­ställer en stabil grund och en tydlig rikt­ning att bygga vidare från.

Läs mer om varumärke och strategi

Webb- och apputveckling

Vi bygger webb­platser och appar speci­fikt för ditt företag. Våra utveck­lare och webb­designers ser till att din webb­plats fungerar och levererar.

Läs mer om webb- och apputveckling

Digital marknadsföring

Vi hjälper dig med strategi, pla­nering och inne­håll för din digitala närvaro. Att prick­säkert nå din mål­grupp på ett mät­bart sätt ger värde för dig och dina kunder.

Läs mer om digital marknadsföring

Koncept, idé och design

Vi formger, illu­strerar, skriver, filmar, fotar och program­­merar efter­­som ett varu­­märke är vad det upp­­fattas som. Våra specia­lister ser till att du syns i bruset.

Hur kan vi hjälpa dig med design?

Hur ni ser ut har stor betydelse för hur ert före­tag upp­fattas. Utifrån er varu­märkes­iden­titet skapar vi ett form­språk som lyfter fram era kärn­värden och ert erbjud­ande. Våra form­givare är även duktiga illustra­törer som hjälpt många kunder med illustra­tioner för både tryck­saker och digi­tala kanaler. Behöver ni en ny logo­typ? Eller kanske en moder­ni­sering av den gamla?