Fortsätt till huvudinnehållet

Varumärke och strategi

Varje marknads­strategi utgår från en varu­­märkes­­platt­­form. I den defi­nieras vilken position ni tar gente­­mot andra varu­­märken på mark­­naden, vad som gör er unika och hur ni ska kommuni­­cera det. Panang hjälper både stora och mindre bolag i att ta fram varu­­märkes­­strate­gier som passar just ert affärsmål.

Att skapa ett starkt varumärke

Marknadsstrategin är en förläng­ning av er affärs­strategi: den beskriver hur ni ska kommuni­cera och marknads­föra för att stötta verk­sam­heten och nå era affärs­mål. Varu­märkes­platt­formen är i sin tur stödet som hjälper er att bygga upp ert varu­märke, utveckla det vidare och få det att associ­eras med rätt känslor hos er målgrupp.

Vi jobbar utifrån Design thinking och efter Komms effekt­principer när vi tar fram varu­märkes­platt­formar och marknads­strategier åt våra kunder.

  • Strategisk position gentemot konkurrenterna
  • Utgångspunkt i affärsstrategin
  • Analys, undersökning och mätning
  • Varumärkesplattformen som grund för genomtänkt kommunikation
Vill du veta mer? Kontakta Hanna Flink, Projektledare & strateg (hanna@panang.se)

Våra tjänster inom varumärke och strategi

Varumärkes­plattform

Varumärkesplatt­formen är ett strategiskt styr­dokument. Där formu­lerar och samman­fattar vi verk­sam­hetens olika delar, från grund­bultar som kultur, affärs­idé och historia – vidare till vision, mission och kärn­värden. Hela vägen fram till ett varu­märkes­löfte, tonali­tet och positio­nering. Vi har beprövade modeller för detta och arbetar gärna i workshop-format.

Läs mer om varumärkesplattformar

Medieplanering

Vi hjälper dig gärna med din medie­plan. På Panang har vi lång erfaren­het av att bygga medieplaner utifrån mål­sätt­ning, tids­horisont och budget. Medie­planen är ett grund­dokument – ett utgångs­läge där vi planerar före­tagets kommu­nika­tions­sats­ningar under det kommande året. En grund­läggande del av planeringen är budget­allo­kering och vilka kanaler som man vill synas i och satsa på. Vi ger dig råd kring hur du kan skapa en uthållig och realis­tisk satsning som hjälper dig nå dina mål.

Läs mer om medieplanering

Kommunikations­strategi

I en kommunikations­strategi undersöker vi hur vi ska kommuni­cera för att få dina mål­grupper att känna, tänka och agera utifrån dina affärs­mål. Hur vill ditt företag upp­fattas enligt varu­märkes­platt­formen. Kommunikations­strategin svarar på frågan hur, snarare än vad. Här använder vi gärna etablerade ram­verk som Komms effekt­principer och Design thinking.

Marknads­planering

Marknadsplanen är djupare och mer detaljerad än kommunikations­strategin. I den beskriver vi bland annat vår mål­grupp, vilka kanaler vi ska kommuni­cera i, vår budget och våra mål. Ofta komplet­teras marknads­planen med en aktivitets­plan (med till exempel evene­mang eller semi­narier som vi ska genom­föra) och en inne­hålls­plan (eller content­plan, som det kallas på trend­språk). En struktu­rerad plan för inne­hållet hjälper dig hålla det stra­tegiska arbetet levande även när vardagen blir intensiv.

Workshops och före­läsningar

Vi är vana workshop­ledare och kan facilitera work­shops på många områden. Det kan vara arbete av engångs­karaktär eller att vi är process­ledare för längre utveck­lings­arbeten som involverar flera intres­senter i orga­nisa­tionen. Vi har erfaren­het av att arbeta både med privat och offentlig sektor. Vi är också flitigt anlitade före­läsare kring marknads­föring och kommuni­kation, digitali­sering och digital strategi. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka områden vi föreläser kring.

Strategisk partner till Säters kommun

Panang har haft förtroendet att vara Säters kommuns strategiska partner inom marknads­­föring och kommuni­­kation. Vi har till exempel tagit fram en kommuni­kations­­strategi med till­­hörande mål, för kommuni­ka­tionen kring plats­­varu­­märket Säters kommun till olika mål­grupper

Fler tjänster

Digital marknads­föring

Vi hjälper dig med strategi, planering och inne­håll för din digitala närvaro. Att prick­säkert nå ut till mål­gruppen på ett mät­bart sätt skapar värde både för dig och dina kunder.

Läs mer om digital marknadsföring

Koncept, idé och design

Vi formger, illu­strerar, skriver, filmar, fotar och program­merar efter­som ett varu­märke är vad det upp­fattas som. Våra specia­lister ser till att du syns i bruset.

Läs mer om koncept, idé och design

Webb- och app­utveckling

Vi bygger webb­platser och appar specifikt för ditt företag. Våra utveck­lare och webb­designers ser till att din webb­plats fungerar och levererar.

Läs mer om webb- och apputveckling

Varumärke och strategi

En tydlig varu­märkes­platt­form är grunden för en effektiv marknads­strategi. Vi säker­ställer en stabil grund och en tydlig riktning att bygga vidare från.

En kvinna sitter framför en datorskärm med en kaffekopp i förgrunden.

Hur kan vi lyfta ditt varumärke till nya höjder?

Ett varumärke är vad det uppfattas som. Det är med andra ord inte du som avgör vad ditt varu­märke står för – det gör dina kunder. Vilka värden vill du associ­eras med? Med en väl­arbetad varu­märkes­platt­form och kommu­nika­tions­strategi bygger du ett starkt varu­märke. Vi hjälper gärna till!