Fortsätt till huvudinnehållet

Varumärkes­plattform

Din verksamhets varumärke, eller brand på engelska, är summan av alla upp­levelser och associa­tioner som dina intres­senter för­knippar din verk­sam­het med. Alla kontakt­ytor påverkar: hur du svarar i telefon, hur din webb­plats ser ut och fungerar, om du under­håller din Facebook­sida, hur din strajpade företags­bil ser ut och så vidare.

Det betyder att oavsett om du har en plan för ditt varu­märke eller ej, så byggs det hela tiden med lager-på-lager-effekter av olika intryck. Och det är dina kunder och övriga intres­senters tolk­ning som bestämmer ditt varu­märkes styrka – inte du!

Vi hjälper dig att bygga en stabil varumärkes­plattform

Ett planerat och välbyggt varumärke som håller sina löften blir svårare att kopiera och slipper kon­kur­rera med priset.

Därför är det en god idé att sätta upp en platt­form där varu­märket defi­nieras uti­från de lång­sik­tiga mål som du har, så att det kan byggas konse­kvent och med­vetet över tid. Med varu­märkes­platt­formen sätts ett ram­verk av rikt­linjer baserade på din verk­sam­hets vision, affärs­idé, varu­märkes­löfte, varu­märkes­iden­ti­tet och posi­tio­nering.

Behöver du hjälp att skapa en varumärkes­plattform? Hör av dig!

Låt oss ta en en kaffe. Vi kan hjälpa dig med både varu­märkes­strategier och varu­märkes­platt­formar.