Fortsätt till huvudinnehållet

UX och CRO

Det här är mycket mer spännande än bara ett par krång­­liga för­kort­­ningar. UX står för User Experi­ence och CRO för Conver­­sion Rate Optimi­zation. Till­sammans utgör de meto­­diken vi använder för att opti­­mera upp­levelser online. Det handlar om att få så många poten­ti­ella kunder som möjligt att konver­­tera i era kanaler och om att ge dem bästa möjliga webb­­upp­levelse.

Två kvinnor pratar vid ett skrivbord på ett kontor.

CRO – motivera dina besökare

Conversion Rate Optimi­zation (CRO) handlar om att öka konver­terings­­graden på webb­platser, alltså andelen webb­­plats­­besökare som gör det du vill att de ska göra. Önskade konver­­teringar kan till exempel vara att fylla i ett formu­lär, ladda ner instruk­tioner eller klicka på ”Beställ”.

I vårt arbete med CRO tittar vi bland annat på hur vi kan för­bättra den visu­ella hier­ar­kin på sajten, vilken infor­­mation som egent­­ligen är nöd­vändig och hur vi kan opti­­mera till exempel formu­lär och pla­­cering av knappar.

Målet är att göra webb­­platsen till ett effek­ti­vare verk­tyg för ditt före­tag. Att dina besökare upp­­täcker rätt saker och lätt hittar fram på webb­­platsen ökar deras moti­va­­tion att göra vad de är där för. På så vis jobbar din webb­­plats hela tiden för att stödja din verk­samhet.

En kvinna sitter framför en datorskärm med en kaffekopp i förgrunden.

UX – gör det enkelt för användaren

Det här handlar om använ­darens upp­­levelse, att webb­­platsen är enkel att förstå och att använ­­darna ska vilja till­­bringa tid på den. Här till­­ämpar vi UX-prin­ciper som att kapa onödiga steg, öka tyd­lig­­het och för­enkla navi­­gering.

Dina besökare tänker kanske inte ens på de här sakerna, men med god webb­design upp­levs det som enkelt och smidigt att använda din webb­­plats och hitta det de söker.

En webb­plats med genom­­arbetad UX-design ger dig en nöjd besökare med en positiv bild av ditt varu­­märke och fler konver­teringar. Att webb­­platsen har bra pres­tanda, bra ladd­tider och är till­­gäng­­lig­­hets­an­passad ingår som själv­­klara delar.

Hur kan vi hjälpa dig med webbdesign, UX och CRO?

Ni har mycket att vinna på att optimera er webb­plats. Vi hjälper till att se över den befintliga eller göra ett upplägg för en ny. Låt oss prata om vad ni och era användare behöver!