Fortsätt till huvudinnehållet

Srf konsulterna

Srf konsulterna är bransch­orga­nisa­tionen som samlar landets bästa redo­visnings- och löne­konsulter. Genom löpande kompe­tens­höjning, auktori­sation och utbild­ningar hjälper och utveck­lar orga­nisa­tionens kon­sulter och med­arbe­tare årligen över 300 000 företag.

Sedan hösten 2021 har vi stöttat marknads­avdelningen för att höja den strate­giska blicken, bidra med krea­tivi­tet och digital kompetens.

Fyra människor ler och pratar sittandes vid ett bord.

Ett varierat samarbete med höjd och bredd

Tillsammans har vi arbetat med allt från medie­plane­ring, idéer, produk­tion och genom­förande av kam­panjer, till mallar för enkel video­produktion, löpande pro­duk­tion av texter för webb och kurser, bild- och illu­stra­tions­manér, samt stra­tegi och råd­giv­ning inom sociala medier.

Kampanjen som ger redovisnings­konsulterna mer balans i vardagen

2022 genom­förde vi en kampanj i syfte att rekry­tera fler med­lemmar. Vi lade ett extra fokus på mindre, ny­startade byråer och före­tag bestå­ende av 1-2 personer. I en gemen­sam work­shop djup­dök vi i mål­gruppen för att bättre förstå deras vardag och behov. Därefter följde övningar för att komma på krea­tiva idéer. Idéerna samman­ställdes, vali­derades och vidare­utveck­lades av Panang.

Vi tog fasta på ett spår där medlem­skapet inne­bär mer balans, stöd och trygg­het i en vardag som kan kännas rörig och svår att navi­gera. Vi produ­cerade filmer för sociala medier och satte upp en digi­tal kampanj riktad mot mål­gruppen.

En man på enhjuling jonglerar med facklor och svärd.

Bildspråk och illustrationsmanér

2022 fick vi upp­draget att ta fram ett nytt bild­språk, då Srf konsulterna tidigare haft väldigt få egna bilder. I en work­shop tog vi hjälp av marknads­gruppen för att förstå vilken typ av bilder som bäst för­medlar Srf konsul­ternas iden­titet. Resul­tatet blev ett bild­manér som andas enga­ge­mang, energi och trivsel, gemen­skap och partner­skap.

I workshopen identi­fierades också ett behov av illustrationer, för att ytter­ligare för­stärka identi­teten. Vi gick hem till skiss­blocket och landade i ett manér med figurer som upp­levs vara gjorda med ett enda streck. Det är av­skalat, enkelt, smidigt och söm­löst – precis så som Srf konsul­terna vill uppfattas.

Tre personer som pratar och ler.

Strategi och löpande rådgivning kring sociala medier

I samband med att den med­arbetare som ansvarade för sociala medier skulle gå på föräldraledighet identifierades ett behov av att dokumentera en strategi för sociala medier.

Panang gjorde en nuläges­analys och disku­terade syftet med när­varon i sociala medier. Vi såg att det fanns en relativt stor följar­skara med enga­gerade kon­sulter, och identi­fierade också en möjlig­het att bli mer säljande. Dels genom att lyfta fram kurs­erbjud­anden mer, och dels genom att trycka mer på för­delarna med medlem­skapet – till nya men också befin­tliga med­lemmar för att skapa loja­litet.

Strategi och taktik i ett praktiskt redskap

Vi såg också behovet av att börja annon­sera och regel­bundet marknads­föra de inlägg som görs, fram­för­allt i sälj­syfte. Allt detta samman­fattades i en strategi som även inne­höll många taktiska bestånds­delar – ett praktiskt redskap för den vikari­erande kollegan att ta vid och jobba utifrån.

Därefter har vi löpande gett råd och coachat i olika frågor kring sociala medier. Vi ansvarar ännu för det mesta av den betalda annon­seringen, så kallad paid social.

Social Media Manager och webbredaktör

Hösten 2023 har vi också stöttat i rollen som Social Media Manager. Under en tidsbegränsad vakans gick vi in som en ytterligare resurs i deras marknadsavdelning för att täcka upp. Vi ansvarade då för all publicering i sociala medier, inklusive planering, produktion och analys, samt webbpublicering på den digitala Tidningen Konsulten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!