Fortsätt till huvudinnehållet
Penna och pennvässare ligger på en skrivbok

Copywriting

Bra copywriting är text som får saker att hända. Rätt ord på rätt ställe kan vara helt avgörande för att ett bud­skap når fram – och fastnar hos mot­tagaren. Att söka upp och ta in infor­mation, sålla ut det vikti­gaste och formu­lera det så att rätt person upp­fattar, förstår och agerar. Det är copy­writerns specialitet.

Texter som får saker att hända

Copywriting handlar om att hitta kärnan i ditt före­tag eller din produkt och om att väcka känslor. För det är på känslan vi fattar våra beslut. Rätt ord på rätt plats kan få din mål­grupp att lyfta luren, anmäla sig, boka eller klicka på köp.

På strategisk nivå handlar copy­writing lika mycket om själva idén som om texten. Våra copy­writers är oftast med i projektet från idé­arbetet och framåt, för att komma fram till vad vi ska kommuni­cera och hur. De brinner för kommuni­kation, för att söka infor­mation, lära sig nya saker och tänka i nya banor. I slut­ändan får du en text som faktiskt fungerar.

Rätt ord för rätt sak

Det är skillnad på information och copy. Copy har alltid målet att mot­tagaren ska agera på något sätt. En duktig copy­writer vet dess­utom hur texten ska anpassas för olika kanaler, för olika mål­grupper och för olika varu­märken. Ditt varu­märke för­tjänar en unik röst, som är lätt för din mål­grupp att känna igen och ta till sig.

Content writing och redaktionell copy

Det har aldrig produ­cerats så mycket text i världen som det gör idag och det krävs lite påhit­tig­het för att nå ut i bruset. Vi hjälper dig med dina webb­texter, nyhets­brev och annons­copy. Själv­klart också med tryck­saker eller manus för filmer och radio. Vi ser till att du har ett läs­värt inne­håll som får din mål­grupp att vilja stanna kvar. Våra copy­writers är specia­lister på att snabbt hitta rätt tona­litet och det till­tal som passar ditt varu­märke och din mål­grupp.

Hos Panang finns lång erfarenhet av redak­tion­ella texter, till exempel för kund­tid­ningar, kata­loger och magasin. Eller sliter du med att skapa press­meddelanden? Vi hjälper dig!

När du vill att alla ska förstå

Copywritern är expert på att formu­lera kärn­fulla budskap, ofta med mycket få ord. Men det rör sig inte alltid om klatschiga rubriker, många gånger handlar copy­writing om att göra något komplext lätt för alla att förstå. Vi ser till att fler än gänget på ekonomi­avdel­ningen vill läsa din års­redo­visning eller att vem som helst kan använda infor­ma­tionen från er forsknings­rapport, eller förstå hur det nya systemet fungerar. Vi skriver till­gäng­ligt inne­håll för din webb­plats, vi fixar enga­gerande inter­vjuer och artiklar till er kund­tidning. Vi väljer orden noga, för att ditt varu­märke ska upp­fattas på det sätt du vill.

Vi hjälper dig skriva bättre texter

Bra copywriting är ett hantverk. Det blir bättre och bättre med övning. Ännu bättre blir det med lite guidning. Vi kan ge din personal hand­fasta råd på hur ni ska skriva för att er mål­grupp ska både läsa, ta till sig och agera. Ett par timmars work­shop kan göra stor skillnad.

Hur många skapar inne­håll för ditt företags kanaler? Ibland kan det vara svårt att hålla en röd tråd och en samman­hållen tona­li­tet när ni är många som skriver. Vad ska ni skriva och på vilket sätt? Vi hjälper er att hitta före­tagets röst och unika sätt att uttrycka sig. Därtill kan vi skapa både bud­skaps­platt­form och tonali­tets­manual som hjälper er hålla linjen även framåt.

Att målgruppen alltid möts av samma uttrycks­sätt och person­lighet skapar för­troende för varu­märket.

Hur kan bra copy­writing hjälpa dig?

Låt oss prata om hur ordens kraft kan stötta din verksamhet.