Fortsätt till huvudinnehållet

Grafisk profil

Den gemensamma styrkan i ert varu­märke defini­eras inte enbart genom logo­typen. Det är person­erna i före­taget och inne­hållet som gör ditt varu­märke starkt och det måste för­packas på rätt sätt för att visa vad varu­märket står för och hur starkt det är.

För att bibehålla styrkan behöver logo­typen få drag­hjälp av en grafisk profil. Genom att troget hålla sig till den fast­slagna visu­ella identi­tet som logo­typ och grafisk profil utgör, stärks varu­märket, både i intern kommuni­kation och i den externa. Att arbeta enhet­ligt och konse­kvent i kommunika­tionen är a och o för att skapa igen­känning.

Grafisk profi­lering är ett kreativt arbete som syftar att hitta rätt känsla i de olika visu­ella bygg­stenarna, kopplat till de värden som varu­märket vill för­knippas med. En bra grund är att det finns en genom­arbetad logo­typ med de rätta associa­tionerna på plats.

Vad består en grafisk profil av?

För att uttrycka sig enkelt kan man säga att en grafisk profil består av profil­typsnitt, profil­färger och eventu­ellt dekor­element. Profil­färger och dekor­element är former och färger som komplet­terar logo­typen i den visu­ella kommunika­tionen.

Den grafiska profilen kan även omfatta ett speci­fikt foto­grafiskt uttryck, ett så kallat bild­manér. Det innebär att vi tar fram bilder och foto­grafier, och även bestämmer hur de ska bild­behandlas, för att skapa rätt känsla och associa­tioner till ert varu­märke. Ofta kan bild­manéret bli en av de starkaste hörn­stenarna i kommunika­tionen.

Profilmanualer

Många kunder uppskattar att komplet­tera sin grafiska profil med en profil­manual. Profil­manualen är helt enkelt en manual som berättar hur profilens olika element ska till­ämpas och användas i det dagliga arbete. En utförlig manual visar också hur de inte ska användas, vilket kan vara nog så viktigt. Exempel på infor­mation som kan ingå i profil­guiden är:

 • Logotypens olika varianter
 • Logotypens användning och placering
 • Typografering i byrå­fram­ställt marknads­förings­material
 • Typografering och utseende i Office-mallar och på webben
 • Profil- och dekor­färger med grafiska färg­koder
 • Ev. dekorelements användning, placering och eventu­ella varianter
 • Beskrivning av ev. bild­manér med exempel
 • Avbildning/skiss av några tillämp­ningar, som till exempel visit­kort, fram­sida broschyr, annons eller liknande
 • Skyltar, flaggor, bande­roller eller andra utomhus­produkter
 • Profilprodukter, kläder och liknande
 • Fordonsdekorer eller mässmaterial

Vi hjälper er med grafisk profil

Som du märker så går det att göra ett sådant här arbete hur stort eller litet som helst. Stora företag och koncerner lägger miljoner på sina profiler och har profil­manualer tjocka som biblar. Mindre företag nöjer sig många gånger med typ­snitt, dekor­färger, dekor­element och bild­manér, samt en enklare manual som de kan skicka med till trycke­riet. Oavsett omfatt­ning har vi lång erfaren­het av den här sortens arbete.

Behöver ni en ny eller uppdaterad grafisk profil? Vi hjälper er!

Låt oss ta en en kaffe. Vi kan hjälpa er att ta fram en grafisk profil som stärker ert varumärke.