Fortsätt till huvudinnehållet

Medieplanering

För att bygga en fram­gångs­rik medie­plan krävs gedigen kunskap om produkt, mål­grupper och de kanaler som finns till­gäng­liga. På Panang har vi lång erfaren­het av att bygga medie­planer uti­från mål­sätt­ning, tids­hori­sont och budget.

Våra kanal­val och budget­allo­ker­ingar baseras på data från tusen­tals annonser, kampan­jer och sats­ningar både i tradi­tio­nella och digi­tala kanaler.

En man och en kvinna samtalar på ett kontor.

Vad är en medieplan?

Medieplanen, eller media­planen som den ibland också kallas, är ett grund­dokument – ett utgångs­läge där vi planerar före­tagets kommu­nika­tions­sats­ningar under det kommande året. En grund­läggande del av planer­ingen är budget­allo­kering och vilka kanaler som man vill synas i och satsa på.

Här är det viktigt att fundera kring hur man kan skapa en ut­hållig och håll­bar satsning som man orkar med: för de flesta är till exempel ett inlägg om dagen på före­tags­bloggen varken håll­bart eller resurs­optimalt.

Budgetallokering och kanalval

Det första man brukar bestämma är vilken budget man har: den infor­ma­tionen kommer ofta från högre ort i form av verk­sam­hets­budget. Utifrån till­gäng­liga medel är ut­ma­ningen sedan att välja ut och priori­tera bland de kanaler vi vill ha med i medie­planen, och även här finns det fall­gropar. Vissa kanaler kräver till exempel helt enkelt en grund­läggande inves­tering – utan den så kommer sats­ningen vara för­lorad.

Vi kan ta sökmotoroptimering som exempel. Om era kon­kur­ren­ter, allt annat lika, inves­terar 5 000 kronor per månad på SEO och ni inves­terar 4 000 så kommer ni aldrig komma ikapp. Om ni då i stället höjer er inves­­tering till 6 000 så kommer det på ett år kosta er 24 000 mer än vad som var tänkt från början, men ni kommer i gen­gäld faktiskt att få resultat. I stället för 48 000 kronor i sjön kan ni för­hopp­nings­vis räkna med positiv ROI på 72 000!

Content plan

En medieplan innehåller också ofta, men inte alltid, en content plan. Här arbetar våra skri­benter och copy­writers till­sammans med er för att redan i förväg bestämma hur och vilket inne­håll vi ska skapa över året. Att veta sådant i förväg skapar utrymme för kreati­vitet och sponta­nitet.

Sam­tidigt kan det hjälpa till att hålla kostna­derna nere, genom att till exempel ta alla nöd­vändiga foton på en och samma dag i stället för att göra det inför varje inlägg som ska skapas.

Analys, mätning och uppföljning

Det här är en viktig men ofta bort­glömd del av marknads­föringen, speciellt i tradi­tio­nella kanaler. Utan en grundlig för­analys kan vi inte få en noll­punkt och veta vart vi ska och vad som är realis­tiska mål i vår medie­plan.

Det kan också leda till att vi går bort oss i budget­allo­ker­ingen genom att till exempel lägga stora resur­ser på Google Ads utan att det ger något efter­som vi först hade behövt åtgärda webb­platsens mobil­vän­lig­het och konver­terings­flöden.

Därefter är det viktigt att vi över tid mäter resul­taten, arbetar hypotes­drivet med tester och förstås också följer upp hur det går med arbetet. Resul­taten leve­rerar vi månads­vis i rapport­form.

Vill du ta fram en effektiv medieplan? Vi hjälper dig!

Låt oss ta en en kaffe. Vi kan hjälpa dig med allt från mål­sätt­ning och research till planering och medie­bokningar.