Fortsätt till huvudinnehållet

Sökmotor­marknads­föring: annonsera med Google Ads

Få marknadsinsatser kan ge så omedelbar ROI som sök­motor­marknads­föring, det vill säga annon­sering i sök­motorers nätverk. Panang är som en av få byråer i Sverige certi­fierad Google Partner, vilket innebär att anställda hos oss har genom­fört utbild­ningar och klarat tuffa prover i hur man bäst arbetar med Googles annons­verktyg Google Ads. Vi uppfyller dess­utom de löpande aktivi­tets- och kvalitets­krav som ställs av Google.

Vi skiljer på SEM och SEO, där SEO står för Search Engine Optimi­sation – sök­motor­opti­mering. Skillnaden ligger i att SEM handlar om hur man får synlig­het via Google Ads och liknande annons­program medan SEO fokuserar på den så kallade organiska – förtjänade – synlig­heten i Google (och Bing och Yahoo). Båda är mycket effektiva, men på olika sätt.

Google sökmotor på dator

Google Ads

Det går helt enkelt inte att prata om sök­motor­marknads­föring utan att prata om Google Ads, världens största sök­annons­nätverk. I Sverige har Google dess­utom en så pass dominant roll att såvida du inte har väldigt speci­fika mål­grupper, eller annon­serar mot utlandet, behöver du åtmin­stone inled­nings­vis knappast bry dig om andra platt­formar.

En stor fördel med Googles verktyg är den enorma räck­vidd som ges: du kan nå hela världen från samma verktyg. Sam­tidigt går det att vara extremt fin­kornig och bara välja att visa annonser för till exempel boende i och omkring Falun, om det är där du har din verk­sam­het.

Det finns många fler seg­men­terings- och schema­lägg­nings­möj­lig­heter som gör att det ständigt går att skruva och fin­justera de olika kampanjer och annons­grupper som skapas i Google Ads.

Google Ads Display, remarketing och Performance Max

Vi menar överlag att banner­annon­sering till stor del har spelat ut sin roll: när det byggs hela affärs­modeller och före­tag vars enda tjänst är att blockera annonser för att de är så irri­terande, så menar vi att det så gott som alltid finns bättre alter­nativ att satsa pengar på. Idag går banner­annon­sering i princip ute­slutande ut på att bygga varu­märke, och affärs­modellen är oftast CPM – cost per mille (betala per tusen visningar).

Ett fungerande undan­tag är möjligen remarke­ting (även kallat retarge­ting i andra nätverk). Här handlar det om att med hjälp av kakor i webb­läsaren identi­fiera personer som till exempel har besökt en webbutik utan att handla. Med hjälp av en liten kod­snutt kan man sedan för­följa dessa över internet med olika erbjud­anden och påminnel­ser.

Det är inte alltid snyggt, men det har också visat sig fungera bra för en del kunder. Avväg­ningen du behöver göra mot even­tuell irrita­tion gente­mot varu­märket behöver dock förstås diskuteras.

Fler möjligheter

Utöver Search och Display så har Google ett antal andra möjlig­heter. Dessa inklu­derar till exempel annon­sering på Youtube (både som rekommen­derade klipp om ni själva producerat filmer, och som reklam före och under andra klipp), speci­ellt för mobiler och även speciellt för e-handlare.

Panang arbetar dock inte i särskilt hög utsträck­ning med e-handlare då vi menar att det krävs en speciell kompetens och metodik som inte ingår i vårt erbjudande.

Hur Panang arbetar med SEM

Det finns många olika affärs­modeller för arbete med sök­motor­marknads­föring och Google Ads. En del byråer tar fast pris, andra per timme och ytter­ligare några tar en procent­sats baserad på ad spend (annons­budget).

Tillsammans med mycket kompe­tenta samarbets­partners kan vi erbjuda Googles fulla spektrum av annon­sering, och tar antingen betalt per timme eller med fast pris bero­ende på vad som behöver göras.

I ett normalfall skapar vi till­sammans med er en media­budget där sök­motor­marknads­föringen får en budget­andel. I samband med det räknar vi på vad vi kommer att behöva göra för att leve­rera ett bra resultat, och ni får veta hur mycket av budgeten som går till annon­sering och hur mycket som behöver läggas på analys, upp­sätt­ning, opti­mering, rappor­tering och för­bätt­ringar.

Räkna med att behöva investera åtmin­stone från 5 000 kronor och uppåt för att vi ska kunna göra ett bra jobb och att ni ska kunna se effekt av vårt arbete. Under det så kommer vår tid att bli en för stor andel av inves­teringen.

Hur ska ni stärka er synlighet på Google?

Vi kan hjälpa dig från strategi och analys, till uppsättning och löpande optimering. Slå en signal!