Fortsätt till huvudinnehållet

Sökmotoroptimering - SEO

När använde du senast en telefon­katalog? När tror du att någon av dina kunder gjorde det? SEO står för Search Engine Optimi­sation, eller kort och gott sök­motor­opti­mering. Enkelt uttryckt så handlar sök­motor­opti­mering om de tekniker, taktiker och strate­gier som används för att öka en webb­plats synlig­het i sök­motorer, främst Google, vid rele­vanta sökningar. Med över 55 miljoner sök­ningar i svenska Google varje dag, är det här en stor och viktig trafik­källa för många.

Vi skiljer på SEO och SEM, där SEM står för Search Engine Marketing – sökmotor­marknads­föring. Skill­naden ligger i att SEO foku­serar på den så kallade organiska – förtjänade – synlig­heten i Google (och Bing och Yahoo) medan SEM handlar om hur man får synlig­het via Ads och liknande annons­program. Båda är mycket effek­tiva, men på olika sätt.

Sökmotoroptimering i praktiken

Sökmotoropti­mering brukade handla om ganska konkreta tekniker man tog till för att ranka högre i Google: att dölja text för besökaren men inte från sök­motorn, att ha med olika sökord ett visst antal gånger i texten, att ha minst X antal ord på varje sida och så vidare.

Med över 200 olika ranking­faktorer i Googles algo­ritmer (och vi pratar mest om Google, som har cirka 97 % av den svenska sök­marknaden), är verklig­heten mer komplex än så. Idag handlar SEO mycket om att maxi­mera den rele­vanta synlig­heten för en webb­plats genom att använda en lång rad olika metoder och taktiker.

En del av dessa är god­kända och till och med upp­muntras av Google (såsom bra inne­håll, väl­struktu­rerade och snabb­laddade sidor, rele­vanta länkar och så vidare), annat är mer i en gråzon (såsom att bygga femtio olika landnings­sidor för femtio olika orter trots att man bara finns i Falun, att erbjuda ersätt­ning för att bloggare ska länka till en med mera) och ytter­ligare annat kan rent av straffas av Google (cloaking, länkköp med mera).

Man kan sär­skilja två huvud­grenar av sök­motor­opti­mering: aktivi­teter man utför på den egna sidan (on-page) och aktivi­teter man utför bortom den (off-page).

On page-optimering

On page – på sidan – handlar mycket om att hjälpa Google att förstå vad webb­platsen och den aktuella sidan egent­ligen handlar om. Här gäller prin­cipen att om man inte är över­tydlig så är man otydlig. Google är förvisso betyd­ligt bättre idag på att förstå kontext, syno­nymer, homo­nymer och andra språk­liga egen­heter, men upp­skattar ändå struktur, konse­kvens och tydlighet.

När det kommer till sidans inne­håll så gäller det att kika på både kod, text, bilder och hur dessa är struktu­rerade. Vad gäller kod så ska sidan laddas snabbt, utan onödiga vänte­tider. Den behöver också vara mobil­optimerad.

Därtill behöver vi jobba med hygien­faktorer som title-taggar, meta­beskriv­ningar och rubrik­struktur (headings). Vad gäller text så är mer bättre än mindre, men den ska vara unik, relevant och väl­skriven. Vad gäller bilder så ska de taggas upp med title-taggar som ”berättar” för Google (och personer med funktions­ned­sätt­ning som använder syn­tolknings­program) vad de före­ställer.

Dessutom handlar on page-optimering om att skapa logiska struk­turer och hierar­kier på webb­platsen, samt struktu­rerad intern­länkning.

Off page-optimering

Länkar är och förblir en viktig faktor i Googles algo­ritm, något som många har sett som en möjlig­het till manipula­tion. Här finns ett stort antal tekniker där vi primärt alltid före­språkar de mer ”godkända” och natur­liga, för att mini­mera risken för straff och filtrer­ingar.

Exempel på sådana kan vara att höra av sig till leveran­törer och kunder och be om en länk till en pålitlig kund eller partner, eller att be tidningen som skrev den där artikeln om er att också lägga med en länk. Andra exempel kan vara att erbjuda någon form av gåva eller test­produkt (obser­vera skatte­regler och marknads­lag­stift­ningen!) i utbyte mot en recen­sion som inne­håller en länk och så vidare.

Det finns helt enkelt många möjlig­heter att utforska innan man börjar köpa länkar.

Låter det krångligt? Vi hjälper dig!

Låt oss ta en en kaffe så kan vi förklara mer. Vi kan guida dig i vilken potential du har att få fler affärer genom sök­motor­opti­mering, och vilka invester­ingar du behöver göra för att nå resultat.