Fortsätt till huvudinnehållet
Hållbarhetsrapport för Bergkvist Siljan

Bergkvist Siljan

Bergkvist Siljan är en modern sågverks­­koncern i Dalarna med industrier i Blyberg, Mora och Insjön. Virket expor­teras över hela världen, största mark­naden är Asien där svensk råvara är efter­traktat. Under många år har vi jobbat med före­tagets kommuni­kation och här följer några exempel på projekt vi gjort till­sammans.

Hållbarhetsrapport för Bergkvist Siljan
Hållbarhetsrapport för Bergkvist Siljan

Hållbarhetsrapport för många kanaler

För Bergkvist Siljan är hållbarhets­arbetet en med­veten och lång­siktig strategi som genom­syrar hela verk­sam­heten. Alla Bergkvist Siljan-koncernens bolag är certi­fierade enligt ledande standarder för ett håll­bart skogs­bruk. Vi har under flera år produ­cerat koncernens håll­bar­hets­rapport (tidigare för Bergkvist-Insjön). I denna beskrivs och synlig­görs före­tagets viktiga håll­bar­hets­arbete.

Då Bergkvist Siljan finns på en global marknad görs rapporten både på svenska och engelska. Projektet inne­fattade layout, illustra­tioner, foto­gra­feringar samt produk­tion av texter till både en engelsk och en svensk upplaga av rapporten.

Rapport med många användningsområden

Hållbarhetsrapporten behöver vara både lätt­över­skådlig och enkel att läsa. Kundens önske­mål var att lyfta med­ar­betarna, vilket gjordes med person­porträtt som prydde hela sidor. Texterna baserades delvis på inter­vjuer som vår copy­writer genom­förde och delvis på grund­material från kunden. Allt formades för att hålla en enhetlig tonalitet.

För att illustrera pro­cesser, volymer och andra data på ett över­skådligt sätt tog vi fram ett illustra­tions­manér som används idag även på webb­platsen, i koncern­ens års­redo­visning och i interna presenta­tioner.

Rapporten presen­teras i sin hel­het i tryckt och digitalt format, men materi­alet används också i digi­tala presenta­tioner, sociala medier och som texter på webben.

Kampanjfilm för Bergkvist Siljan

Kampanj för starka skogsrelationer

Kampanjens primära syfte var ett lång­siktigt relations­bygge med skogs­ägare inom bolagets geo­grafiska område. Genom ett antal inter­vjuer med skogs­ägare identi­fierade vi en vilja att bli lyssnad på, att få gehör för egna ambi­tioner, visioner och mål. Vi tog fram en film som visade korta inter­vjuer med lokala skogs­ägare som fick berätta om sin relation till skogen. Filmen blev bäraren av annons­kampanjen Berätta Mer.

Överträffade målen med det dubbla

Kampanjen innehöll annonsering på sociala medier, postalt utskick, print-annonsering, mäss­material, upp­datering av Hitta virkes­köpare på webb­platsen. Målet med annon­seringen på sociala medier var att nå 20 000 personer i Dalarna som genom sin närvaro på internet visat intresse för skogs­ägande.

Resultatet visade att kampanjen vid sitt slut nått 44 480 unika personer som till­sammans sett videon 58 915 gånger och genererat över 1 500 unika besökare till hemsidan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt jobb är att se till att din kommuni­kation stöttar dina affärs­mål. Vi håller med, det är på tiden att vi hörs!