Fortsätt till huvudinnehållet

Logotyper

Logotypen är viktig. Det är den som är före­tagets ansikte utåt och som repre­sen­terar hela verk­sam­heten. En bra och väl genom­arbetad logo­typ ska inrymma före­tagets vär­der­ingar, löfte och erbju­dande.

Med alla de bygg­stenarna samlade i en och samma symbol, möjlig­görs känslan av tro­vär­dig­het och profes­siona­lism och hur verk­sam­heten bakom logotypen ska upp­fattas. Er logotyp hjälper era kunder – såväl nu­varande som poten­tiella – att ska skapa sig en bild av vad som kan för­väntas av er.

Vilken inverkan kan en rätt utfor­mad logotyp ha? Enorm. Det är den som är före­tagets fana, som signa­lerar vilka ni är och vad ni säljer. Om det är premium­produkter, om ni konkur­rerar på pris, värnar om miljön eller helt andra saker.

Varumärken är till sin natur oerhört kom­plexa. De är ju summan av era kunders och intres­senters upp­fatt­ningar om er – och där har logo­typen en sär­ställning.

Logotyp Stjernsund Bränneri

Hur arbetar Panang med logotyper?

Som den praktiskt lagda byrå vi är kan vi ut­forma logo­typer av hög kvali­tet uti­från rela­tivt skrala förut­sätt­ningar. Bäst resul­tat uppnår vi dock då vi får göra ett gediget varu­märkes­arbete och hitta vad som verk­ligen är kärnan i ert erbju­dande. Det är också då vi kan skapa logo­typer som blir kärn­fulla bärare av er varu­märkes­identi­tet i många år fram­över.

Det är viktigt att under­stryka att en logo­typ aldrig står helt på egna ben. En logo­typ har i de allra flesta fall drag­hjälp av en grafisk profil, och det är dessa två bestånds­delar som till­sammans utgör före­tagets visu­ella iden­titet. Med rätt marknads­kommu­nika­tions­insats skapas för­hopp­nings­vis ett intryck som fastnar i minnet hos betrak­taren.

Behöver du se över din logotyp? Vi hjälper dig!

Låt oss ta en en kaffe, så kan vi rådge och ta fram en upp­daterad eller helt ny logotyp.